Slagboom Doel
Op de gemeenteraad van 5 november 2013 bracht onze fractie het vandalisme in Doel aan het ontmoetingscentrum (vernieling van sanitair) ter sprake. Wij vroegen hoe het nu zit met de herstelling van de slagboom. De burgmeester antwoordde dat de slagboom zal hersteld worden van zodra de offerte voor de plaatsing van camera's aan de ingang van Doel binnen is. Hij hoopt dat dit nog voor de jaarwisseling kan gebeuren. De slagboom zal pas geplaatst worden wanneer de camera's geplaatst worden. Onze fractie volgt dit verder op.

Controle op de verkeersveiligheid
De leden van de gemeenteraad kregen op 13 oktober een e-mail van een inwoner van de Kallobaan te Beveren. In deze brief klaagt hij de verkeersveiligheid aan van de zwakke weggebruiker, voornamelijk het wild parkeren op voetpaden en dergelijke. Hij vraagt ook of de controle op deze zaken kan opgenomen worden in de basiswerking van de politie. Wat is hierover het standpunt van het college en heeft men deze persoon reeds gecontacteerd? Op onze vraag antwoordde de schepen dat hierop reeds controle uitgeoefend wordt en dat dit aan de politie opnieuw zal meegegeven worden om hier extra aandacht aan te schenken.

AGENDAPUNTEN

Punt 7

Meerkosten werken KMO zone Doornpark
Uit de toelichting blijkt dat de prijsofferte voor deze werken dateert van 31 mei 2013. De werken werden uitgevoerd in juli. Het was dus perfect mogelijk om dit punt op de raad van juli te brengen voor de aanvang van de werken, i.p.v. 4 maand later na de uitvoering van de werken. Voorts worden er zaken aangerekend die niet nodig waren. De grond van de sanering is ter plaatse verwerkt, en moet dus niet aangerekend worden als aan- en afvoer, evenals de post overladen.

De burgemeester antwoordde dat zij in deze zaak het advies van de diensten van de gemeente gevolgd hebben. Nochtans vinden wij dat in zulke materie beter meerdere aannemers gecontacteerd worden om zodoende een betere prijs af te dwingen en de werken voordeliger te kunnen laten uitvoeren. Het is reeds de derde maal dat bij werken aan de uitbreiding KMO zone Doornpark de werken aan dezelfde aannemer worden toegewezen. Hier wordt weerom belastingsgeld verspild.

Punt 8

Lastvoorwaarden huren klascontainer
Er is reeds verscheidene keren door onze fractie gevraagd, ook in vorige legislaturen, of het niet voordeliger is, deze containers aan te kopen of huurkoop te overwegen. Het komt elk jaar terug op de agenda voor één of andere school dat men containers nodig heeft. Het lijkt ons veel voordeliger deze aan te kopen, en wanneer zij op de school niet meer nodig zijn, ze te stockeren op de stelplaats in de Gasdam in afwachting van gebruik op een andere locatie. Wat is de prijs van aankoop?

De schepen antwoordde dat zij in deze zaak bewust gekozen hebben voor huur van de container. Onze fractie wijst erop dat men beter de container kan aankopen zodat deze later op andere locaties terug zou kunnen gebruikt worden. Uit het verleden is gebleken dat men regelmatig zulke containers nodig heeft. Wanneer men deze in het verleden aangekocht had, kon men deze telkenmale opnieuw gebruiken zodat men goedkoper af was geweest. Het argument van plaatsgebrek gaat niet op, daar men op de stelplaats van de gemeente in de Gasdam plaats genoeg heeft om de container tijdelijk te stockeren bij niet gebruik. Hier heeft men weer niet voor de goedkoopste oplossing gekozen.

Punt 11

Goedkeuring aanpassing raming nieuwbouw kazerne: dossier liften
Uit de toelichting is gebleken dat de ontwerper zijn huiswerk niet goed heeft gemaakt. Hij heeft zich nl. gebaseerd op verkeerde informatie. De gemeente geeft veel geld uit aan studiebureaus en ontwerpers zodat men kan verwachten dat de dossiers perfect in orde zouden moeten zijn. Het gaat hier over een meerkost van + 34 000 €, dit is een vrij aanzienlijk bedrag. Kan de meerkost verhaald worden op de ontwerper?

De burgemeester antwoordde dat hij ons hierin gelijk geeft, hij was ook niet gelukkig met deze feiten. Op onze vraag of de kosten kunnen verhaald worden op de ontwerper, bleek dit niet te kunnen. Naar de toekomst toe zullen de lastenboeken anders opgesteld worden om zulke zaken te vermijden.

Punt 12

Goedkeuring eindafrekening Wase werkplaats
Dit is weerom een voorbeeld van hoe het niet moet. Men schrijft een lastenboek uit en bij de eindafrekening blijkt men het geraamde bedrag met + 247 000 € te overschrijden. Dit is bijna 1/5 van het oorspronkelijk geraamde bedrag. Men mag van een studiebureau of ontwerperbureau toch verwachten dat zij over de juiste expertise beschikken om zulke zaken te vermijden. Wij krijgen de indruk dat men de werken aan zo laag mogelijk inschrijvingsbedrag gunt en dan hogere kosten onder de vorm van meerwerken tracht door te rekenen. Wij vinden dit geen manier van werken, en gaan om deze reden dit punt dan ook niet goedkeuren.

De schepen antwoordde dat het hier “slechts” om 35 000 € ging. Dit klopte voor deze afrekening, maar het totaal der werken werd met 247 000 € overschreden. In financieel moeilijke tijden vinden wij dat er voorzichtiger moet worden omgesprongen met overheidsgelden. Zodoende moet men de planning vooraf duidelijk maken en er zich aan houden zodat dergelijke meerkosten in de toekomst vermeden worden.

André Buyl
Fractieleider Vlaams Belang Beveren